Lịch các chương trình truyền hình trên... - Chinh Phục - Vietnam's ...
https://www.facebook.com/chinhphuc.vietnambrainiestkid/posts/l%E1%BB%8Bch-c%C3%A1c-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-truy%E1%BB%81n-h%C3%ACnh-tr%C3%AAn-vtv-%C4%91%C3%A0i-truy%E1%BB%81n-h%C3%ACnh-vi%E1%BB%87t-nam-ph%C3%A1t-s%C3%B3ng-v%C3%A0/564307843679555/
2019-04-28 15:54:25 57
1h10 Chuyện đương thời Xây dựng nền kinh tế tự chủ - Phần 1: Ảnh hưởng của vấn đề biển Đông ... 5h30 Chào buổi sáng .... 6h00 Nhịp đập 360 độ thể thao