TỪ VỰNG VỀ CÁC THỂ LOẠI PHIM TRONG TIẾNG... - WorldLink ...
https://www.facebook.com/wl.edu.vn/posts/t%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng-v%E1%BB%81-c%C3%A1c-th%E1%BB%83-lo%E1%BA%A1i-phim-trong-ti%E1%BA%BFng-anh1-adventure-movie-%C9%99d%CB%88vent%CA%83%C9%99r-%CB%88mu%CB%90vi-/469575653144818/
2019-04-15 15:44:10 145
Science fiction /ˈsaɪəns ˈfɪkʃn/ phim khoa học viễn tưởng. 14. Soap opera (*) /soʊp ˈɑːprə/ phim truyền hình dài tập. 15. Thriller /ˈθrɪlər/ phim giật gân, ...