English fluency - Tên tiếng anh của một số trường Đại học ...
https://www.facebook.com/174870012651877/posts/t%C3%AAn-ti%E1%BA%BFng-anh-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dchanoi-university-of-industry-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h/220400098098868/
2019-04-16 05:20:15 216
Hanoi University of Technology - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. University ... -College of Natural Science -Trường Đại học Khoa học Tự nhiên -College of ...