CHÚC MỪNG "NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG" - 6/4... - CLB Kỹ năng ...
https://www.facebook.com/clbkncs/posts/ch%C3%BAc-m%E1%BB%ABng-ng%C3%A0y-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-%C4%91%C3%A0n-%C3%B4ng-64tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-con-trai-%C4%91%C3%A3-%C3%ADt-m%C3%A0-h%E1%BB%8D-l%E1%BA%A1i-c%C3%B2n-h/1592249520803817/
2019-04-16 20:06:11 116
CHÚC MỪNG "NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG" - 6/4 Trường Tài Chính con trai đã ít ... chúc các bạn luôn đẹp trai, thông minh, tài giỏi và luôn là hình ảnh đẹp nhất ...