15 CUỐN SÁCH TÂM LÝ HAY NHẤT MỌI THỜI... - TS. LÊ THẨM ...
https://www.facebook.com/fancuonglethamduong/posts/15-cu%E1%BB%91n-s%C3%A1ch-t%C3%A2m-l%C3%BD-hay-nh%E1%BA%A5t-m%E1%BB%8Di-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%A1i-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-li%C3%AAn-t%E1%BB%A5c-link-%C4%91%E1%BB%8Dc-online1-t%C6%B0-/1874629772810262
2019-04-15 13:56:17 122
“Quyết liệt, dễ hiểu, và đầy tính nhân văn, cuốn sách này thực sự là một cuốn sách làm thay đổi người đọc.” (Publisher Weekly). 3. Tâm Lý Học Hài Hước.