[Từ vựng Thuế] Các loại thuế ở Việt Nam... - Diễn đàn Tiếng Anh Kế ...
https://www.facebook.com/diendantienganhkttc/posts/t%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng-thu%E1%BA%BF-c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-thu%E1%BA%BF-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-namng%C3%A0y-h%C3%B4m-nay-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1n-h%C3%A3y-c%C3%B9ng-l%C3%A0m-quen-v%E1%BB%9Bi-/557628054438359/
2019-04-17 03:34:28 249
Property taxes: Thuế áp dụng với bất động sản 13. Export duties: Thuế xuất khẩu 14. Environment protection tax: Thuế bảo vệ môi trường. Từ vựng về thuế khá ...