UEF - Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM - Facebook
https://www.facebook.com/uef.edu.vn/posts/-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BA%A1-%C4%91i%E1%BB%83m-cao-n%E1%BB%97i-lo-h%E1%BB%8Dc-ph%C3%AD-qua-mauh%E1%BB%8Dc_b%E1%BB%95ng_100-h%E1%BB%8Dc_b%E1%BB%95ng_50-h%E1%BB%8Dc_b%E1%BB%95ng_25-kh%C3%B4n/1084624965014429/
2019-04-24 18:08:04 105
HỌC BẠ ĐIỂM CAO, NỖI LO HỌC PHÍ QUA MAU. #Học_bổng_100%, #Học_bổng_50%, #Học_bổng_25%. ☀ Không chỉ trông đợi vào điểm thi THPT Quốc gia ...