NEU Confessions - #11103: Lời khuyên cho các bạn đang học ...
https://www.facebook.com/neuconfessions/posts/11103-l%E1%BB%9Di-khuy%C3%AAn-cho-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1n-%C4%91ang-h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-s%E1%BA%AFp-ra-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-3anh-k52-m%E1%BB%9Bi-ra-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%C6%B0/1402142233168998/
2019-04-26 04:48:03 124
+ Nếu ra trường bằng tốt: Em có thể xin việc tại những tập đoàn, công ty lớn, ... nhiều người biết tới Vingroup, có rất nhiều bạn thích làm ở đây vì môi trường ...