QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN KẾ... - Tư vấn Kế toán ...
https://www.facebook.com/Tuvan.ketoan.thue.hoanggia/posts/quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-theo-th%C3%B4ng-t%C6%B0-1332016tt-btc-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3/42330987470756
2019-04-25 18:34:05 181
g. Tài khoản 3385 - Bảo hiểm thất nghiệp (Theo QĐ 48 thì BHTN là TK 3389) h. Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả được chi tiết thêm bởi 3 tài khoản cấp 2: