Ông anh này lại đi quảng cáo bên Shopee... - FC SƠN TÙNG M-TP ...
https://www.facebook.com/FCSonTungMTPTayNinh/photos/%C3%B4ng-anh-n%C3%A0y-l%E1%BA%A1i-%C4%91i-qu%E1%BA%A3ng-c%C3%A1o-b%C3%AAn-shopee-n%E1%BB%AFa-n%C3%A8-tr%E1%BB%9Di%C4%91i-%C4%91%C3%A2u-c%C5%A9ng-g%E1%BA%B7p-h%E1%BA%BFt-h%C3%A0tuntunv/1701469469895053/
2019-04-27 05:20:26 69
Ông anh này lại đi quảng cáo bên Shopee nữa nè trời....đi đâu cũng gặp hết hà....🤗🤗🤗🤗 #tuntunv #sontungmtp #fcsontungmtptayninh.