5 Quyển sách nên đọc trước 30 tuổi ! | Facebook
https://www.facebook.com/notes/sa%CC%81ch-hay-m%C3%B4%CC%83i-nga%CC%80y/5-quy%E1%BB%83n-s%C3%A1ch-n%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Dc-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-30-tu%E1%BB%95i-/866507646787453/
2019-05-01 16:08:05 83
Niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người Đối phó với những nhà tiên tri bi quan ... là cuốn sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với ... Bạn hãy thử đọc "Đắc Nhân tâm" và tự mình chiêm nghiệm những cái đang ...