20 CUỐN SÁCH VỀ SALES HAY NHẤT MỌI THỜI... - TS. LÊ THẨM ...
https://www.facebook.com/fancuonglethamduong/posts/20-cu%E1%BB%91n-s%C3%A1ch-v%E1%BB%81-sales-hay-nh%E1%BA%A5t-m%E1%BB%8Di-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%A1i-b%E1%BA%A1n-kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-b%E1%BB%8F-qua/2074563006150270/
2019-05-01 16:56:07 69
Nhưng theo các chuyên gia hàng đầu về kinh tế, những chủ doanh nghiệp và nhân viên sales chỉ cần đọc 20 cuốn sách hay nhất về bán hàng dưới đây là có ...