HẠ SÁCH, TRUNG SÁCH VÀ THƯỢNG SÁCH Lại... - Tác Chiến ...
https://www.facebook.com/tacchienkhonggianmang/posts/h%E1%BA%A1-s%C3%A1ch-trung-s%C3%A1ch-v%C3%A0-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%C3%A1chl%E1%BA%A1i-n%C3%B3i-chuy%E1%BB%87n-t%E1%BB%95ng-%C4%91%E1%BB%91c-x%E1%BB%A9-thanh-h%E1%BB%8D-tr%E1%BB%8Bnh-t%C3%AAn-c/283157618
2019-05-02 12:16:10 146
Ban nghĩ gì khi phái nữ là cảnh sát giao thông? ... Từ đó một bước thị dân lên lầu son gác tía, lại sanh hạ được quý tử nom giống hệt Tổng đốc như hai giọt ... Nay thần có 3 kế, gọi là hạ sách, trung sách, thượng sách, tùy quan lớn sử dụng.