Sở Khoa Học và Công Nghệ Hải Phòng - Hai Phong, Vietnam ...
https://www.facebook.com/pages/S%E1%BB%9F-Khoa-H%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-H%E1%BA%A3i-Ph%C3%B2ng/1658676310869085
2019-04-30 03:12:06 61
Phone, +84 31 384 6445 ... Sở Khoa Học và Công Nghệ Hải Phòng, Hai Phong, Vietnam. 3 likes. ... Ngọc Thiện was at Sở Khoa Học và Công Nghệ Hải Phòng.