THUẬT NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP... - Dịch công ...
https://www.facebook.com/dichthuatchuyennganh/posts/thu%E1%BA%ADt-ng%E1%BB%AF-ti%E1%BA%BFng-anh-ng%C3%A0nh-n%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-part-11-acid-soil-%C4%91%E1%BA%A5t-ph%C3%A8n-2-aerobic-bacte/1525156311034556/
2019-05-12 11:46:10 125
THUẬT NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP (PART 1) 1 acid soil đất phèn 2 aerobic bacteria vi khuẩn hiếu khí 3 agricultural biological diversity tính đa... ... 50 guard cell tế bào bảo vệ 51 gymnosperm thực vật hạt trần (thực vật khỏa tử)