TIẾNG ANH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TỪ... - Diễn đàn Tiếng ...
https://www.facebook.com/diendantienganhkttc/posts/ti%E1%BA%BFng-anh-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-doanh-nghi%E1%BB%87pt%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng-v%E1%BB%81-tr%C3%A1i-phi%E1%BA%BFuch%C3%A0o-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1n-h%C3%B4m-nay-m%C3%ACnh-s/542683059266192/
2019-04-13 13:48:19 166
TIẾNG ANH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TỪ VỰNG VỀ TRÁI PHIẾU Chào ... Mệnh giá của trái phiếu là khoản tiền mà chủ thể phát hành cam kết sẽ hoàn trả ...