Sách Tài Chính Hành Vi - Tâm Lý Học, Ra Quyết Định, Và Thị ...
https://www.fahasa.com/tai-chinh-hanh-vi-tam-ly-hoc-ra-quyet-dinh-va-thi-truong.html
2019-05-05 08:40:11 99
Quyển sách này lý tưởng cho các hành vi tài chính ngày nay tự chọn - lý thuyết tài chính liên kết và thực hành để hành vi con người. Cuốn sách bắt đầu bằng ...