32 giờ học quản lý tài chính & rủi ro cho doanh nghiệp hiệu quả...
https://www.ftmsglobal.edu.vn/32-gio-hoc-quan-ly-tai-chinh-rui-ro-cho-doanh-nghiep-hieu-qua/
2019-04-15 14:52:19 169
Với thời lượng 16 giờ/khoá, học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và có thể ứng dụng ngay vào thực tế để quản lý tài chính và rủi ro cho doanh nghiệp hiệu quả.