Khóa học Đấu thầu và Quản lý dự án - K18.03 - FTU
http://www.ftu.edu.vn/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/76-ts-khac/1850-kh%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-%C4%91%E1%BA%A5u-th%E1%BA%A7u-v%C3%A0-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-k18-03.html
2019-04-29 07:02:45 158
8 Tháng Tám 2018 ... Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp 02 chứng chỉ gồm: 01 Chứng chỉ Đấu thầu cơ bản và 01 Chứng nhận Quản lý Dự án của Trường Đại ...