Sở Khoa học và Công nghệ - UBND Tỉnh Gia Lai
http://www.gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-khoa-hoc-va-cong-nghe.26.aspx
2019-04-29 19:48:04 176
Vị trí, chức năng: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban ...