50 languages: Tiếng Việt - Tiếng Anh UK | Thể thao - Sports
https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/VI/VIEN/03.HTM
2019-04-28 05:48:14 242
acrobatics - môn nhào lộn | aerobics - thể dục nhịp điệu | athletics - các môn điền ... tập luyện | exercise ball - bóng tập thể dục | exercise machine - máy tập thể ...