Khoa Tài chính - Ngân hàng | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP ...
http://www.hui.edu.vn/vi/don-vi-dao-tao-fi25/khoa-tai-chinh-ngan-hang-a1187.html
2019-05-04 08:50:03 153
1 Tháng Chín 2015 ... Khoa Tài chính – Ngân hàng (Faculty of Finance and Banking) là khoa trực ... trình của các trường đại học danh tiếng ở các nước có nền giáo dục tiên tiến. ... biên soạn theo mô hình: lý thưyết cơ sở và thực tế kiểm nghiệm.