Phòng Tài chính - Kế toán | IUH - Trường Đại học Công nghiệp...
https://www.hui.edu.vn/vi/don-vi-chuc-nang-fi26/phong-tai-chinh-ke-toan-a1160.html
2020-07-19 01:05:42 43
Email: [email protected]. Giới thiệu. Phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1976. Năm 2008 đổi tên thành Phòng Kế hoạch tài chính. Năm 2011 đổi tên thành Phòng Tài chính Kế toán. Chức năng - Nhiệm vụ