Thông tin Phòng Tài chính Kế toán - Thông tin đơn vị - Cổng thông ...
http://www.hup.edu.vn/cpbdv/ptckt/noidung/Lists/ThongTinDonVi/View_Detail.aspx?ItemID=6
2019-05-05 04:28:03 231
21 Tháng Ba 2014 ... Tên: Phòng Tài chính Kế toán(Tên tiếng Anh: Financial Accounting Department) ... Phòng Tài chính Kế toán chỉ là một bộ phận thuộc phòng Hành chính Quản trị do ..... Kế toán thanh toán công tác phí, xăng xe, làm ngoài giờ.