Tải về mẫu file Excel xây dựng thang bảng lương theo quy định mới...
https://www.ketoan.vn/12992/tai-ve-mau-file-excel-xay-dung-thang-bang-luong-theo-quy-dinh-moi-nhat-2020/
2020-09-25 11:35:12 63
Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương. Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định: Khi xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương cho người lao động, doanh nghiệp phải đảm bảo: