Cách xây dựng và Mẫu thang bảng lương năm 2020
https://www.ketoan.vn/8650/cach-xay-dung-va-mau-thang-bang-luong-nam-2020/
2020-09-25 11:35:12 74
Theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động sẽ được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước. 2. Cách xây dựng bậc 1 trên thang bảng lương năm 2020 So với mức lương tối thiểu vùng