Sách Khai Tâm - Tài chính hành vi
https://www.khaitam.com/kinh-te-chinh-tri-1/tai-chinh-hanh-vi
2019-05-05 08:40:11 150
Trong nền kinh tế hiện đại, tài chính hành vi ngày càng trở thành một yếu tố, bộ phận quan trọng trong tài chính, cung cấp cho giới hoạt động chuyên môn cũn.