Lớp học đấu thầu và quản lý dự án MỚI NHẤT 2015
http://www.khoahocxaydung.edu.vn/lop-hoc-dau-thau-xay-dung-cap-chung-chi-quan-ly-dau-thau-xay-dung/
2019-04-29 07:02:45 124
Lớp học đấu thầu và quản lý dự án được tổ chức căn cứ theo: – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực ...