Chuyển tiền định cư | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
https://www.lienvietpostbank.com.vn/khach-hang-ca-nhan/thanh-toan-kieu-hoi/noi-dung/chuyen-tien-dinh-cu
2019-04-28 18:34:09 154
Đối tượng chuyển tiền. Cá nhân là công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài. Tiện ích. Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác qua hệ thống SWIFT.