Bài học tiếng Anh: Việc làm: Xin việc làm - LingoHut
https://www.lingohut.com/vi/v45747/b%C3%A0i-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-anh-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-xin-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m
2019-04-29 06:44:10 218
Bài học tiếng Anh: Bạn nói như thế nào? Tôi đang tìm việc làm, Tôi có thể xem sơ yếu lý lịch của anh được không?, Đây là sơ yếu lý lịch của tôi, Có người giới ...