Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành quản lý kho hàng, vật tư - LinkedIn
https://www.linkedin.com/pulse/thu%E1%BA%ADt-ng%E1%BB%AF-ti%E1%BA%BFng-anh-chuy%C3%AAn-ng%C3%A0nh-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-kho-h%C3%A0ng-v%E1%BA%ADt-trang-nguyen
2019-04-26 07:22:25 173
4 Tháng Giêng 2017 ... Một số thuật ngữ tiếng anh trong ngành quản lý kho hàng hóa, vật tư, ... quản lý kho cần nhớ: Kho: Stock/Inventory Inventory có ý nghĩa là cả giá trị và số ... Việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ là sự lựa chọn tối ưu trong công tác ...