20 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH DÙNG TRONG NGÀNH QUẢNG CÁO
https://www.linkedin.com/pulse/20-thu%E1%BA%ADt-ng%E1%BB%AF-ti%E1%BA%BFng-anh-d%C3%B9ng-trong-ng%C3%A0nh-qu%E1%BA%A3ng-c%C3%A1o-vuong-tuyet-mai
2019-04-27 15:50:07 183
4 Tháng Năm 2016 ... Ý Nghĩa: Là chữ viết tắt của Attention, Interest, Desire, và Action: Đây là mục tiêu khi làm quảng cáo cần đạt được. 5. Benefit (n) advantage of a ...