Giấy phép Lao động - Migrant VN
http://www.migrant.info.pl/giy-phep-lao-dng.html
2019-04-20 12:12:06 151
Thời hạn giá trị của giấy phép được ghi rõ ngay trong giấy phép đó. Giấy phép lao động cần phải có, trong trường hợp làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động ...