Minh Khai Book Store - TÀI CHÍNH HÀNH VI: TÂM LÝ HỌC, RA ...
http://www.minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?q=view&isbn=5064032404422
2019-05-05 08:40:11 130
Quyển sách này lý tưởng cho các hành vi tài chính ngày nay tự chọn - lý thuyết tài chính liên kết và thực hành để hành vi con người. Cuốn sách bắt đầu bằng ...