Hạch toán chuyên sâu tài khoản 241 - Đầu tư xây dựng cơ bản dở ...
http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/4966/Hach-toan-chuyen-sau-tai-khoan-241---Dau-tu-xay-dung-co-ban-do-dang
2019-04-15 10:10:20 204
16 Tháng Năm 2012 ... TÀI KHOẢN 241 - XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí ...