Hạch toán chuyên sâu tài khoản 341 - Vay dài hạn - Misa
http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/4978/Hach-toan-chuyen-sau-tai-khoan-341---Vay-dai-han
2019-04-15 10:22:12 217
28 Tháng Năm 2012 ... TÀI KHOẢN 341 - VAY DÀI HẠN Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay dài hạn và tình hình thanh toán các khoản tiền vay dài ...