Giáo dục mầm non - moet.gov.vn
https://www.moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-mam-non/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx?LinhVucVanBanID=10
2019-04-13 05:56:11 191
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019. V/v Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN