Cải cách tài chính công của Việt Nam đến năm 2020 ... - Bộ Tài chính
http://www.mof.gov.vn/webcenter/contentattachfile/idcplg?dID=21606&dDocName=BTC316365&filename=1657092.PDF
2019-05-04 15:32:07 152
Trong những năm qua, quản lý tài chính công ở Việt Nam đã từng bước được cải cách và đổi mới trên nhiều phương diện. Để tiếp tục thực hiện những mục tiêu ...