CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp - Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ ...
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12105
2019-05-04 14:50:13 151
Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, ...