Tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2014 - Bộ Khoa học và Công ...
https://www.most.gov.vn/Images/editor/files/Ti%E1%BB%81m%20l%E1%BB%B1c%20khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%202014.docx
2019-04-21 14:52:22 205
Theo lĩnh vực hoạt động KH&CN, hơn một phần ba (35%) số tổ chức NC&PT hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, đây là lĩnh vực bao gồm ...