VTV8 ident 2019 - Hướng dẫn
https://www.nguoihuongdan.com/channel?id=UC51cCbbLeEruWY8pgBPpdWQ
2019-04-28 15:54:25 117
... trình TLTHVN9 (mẫu). 23 数日前. Thể dục buổi sáng VTV trong múa quạt khá bảnh ... 2 数か月前. [VTV8] Nhạc nền Giới thiệu phim trong ngày (2016 - nay) 00:01:03 ... [VTV3] Hình hiệu Nhịp đập 360 độ thể thao (Từ 01/01/2019). 2 数か月前.