Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (Tiếp theo và hết) - Báo Nhân ...
http://www.nhandan.com.vn/nation_news/item/38616602-xay-dung-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-tiep-theo-va-het.html
2019-05-07 08:44:02 110
19 Tháng Mười Hai 2018 ... Quá trình xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa .... để hoàn thiện hơn nhằm xác định cụ thể nội hàm NTM kiểu mẫu là gì?