NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 635. Chi phí tài chính.
https://www.niceaccounting.com/HTTK/6/635.html
2019-04-25 15:36:05 140
TÀI KHOẢN 635 - CHI PHÍ TÀI CHÍNH (Thông tư 200/2014/TT-BTC) Nguyên tắc kế toán. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản