Phuong phap NCKH-XHNV-2015 - Trường Đại học Nha Trang
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Dien%20dan%20doi%20moi%20PPGD/Bai%20viet%20tu%20cac%20don%20vi/Phuong%20phap%20NCKH-XHNV-2015.pdf
2019-04-14 22:10:09 373
“Khoa học là hệ thống tri thức về mọi qui luật của vật chất và sự vận động của vật chất ... Ví dụ: Nghiên cứu những giải pháp nhằm nâng cao lượng khách du ... gì?” hoặc “ Nghiên cứu để phục vụ cho cái gì?” e. Khách thể nghiên cứu (research ...