Nợ công là gì? - Ohay TV
https://www.ohay.tv/view/no-cong-la-gi/571074c5c5
2019-04-16 23:52:35 202
Một cách khái quát nhất, có thể hiểu nợ công, nợ chính phủ hoặc nợ quốc gia là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách, vì thế, nợ chính phủ, nói cách khác, là thâm hụt ngân sách luỹ kế tính đến một ...