UEH Portal :: HoChiMinh University of Economic
http://www.online.ueh.edu.vn/
2018-10-02 13:04:39 278
Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét miễn thi học phần tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên LTĐHCQ và VB2ĐHCQ (đợt 2-2018)