TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO - Trường Doanh Nhân PACE
http://www.pace.edu.vn/vn/dao-tao/ChuongTrinh/49/tai-chinh-danh-cho-lanh-dao?courseId=2037
2019-04-15 15:14:39 176
Khóa học “Tài chính dành cho lãnh đạo” Trường PACE giúp bạn biết cách phân tích, tổ chức và quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp một cách hiệu ...