Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài chính kế toán
http://www.pcc1.petrolimex.com.vn/gioi-thieu/mo-hinh-to-chuc/quy-dinh-chuc-nang-va-nhiem-vu-phong-tai-chinh-ke-toan.html
2019-05-05 07:38:12 123
CHỨC NĂNG : - Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo Pháp lệnh ...