Khóa học ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm
https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/thong-bao/item/1859-khoa-hoc-ung-dung-r-trong-phan-tich-du-lieu-thuc-nghiem
2019-04-15 12:06:21 85
Khóa học ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm Phòng ĐT SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và NCS thông tin về khóa học ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm.