CTCP Cao Su Phước Hòa - phs.vn
https://www.phs.vn/data/research/PDF_Files/analysis_report/vn/20170607/PHR-20170606-V.pdf
2019-05-04 06:42:05 116
doanh của nhóm ngành cao su thiên nhiên trở nên khởi sắc. Kết thúc Q1/2017, theo báo cáo của PHR, doanh thu thuần của công ty đạt 412